وزیر سابق افغانستان سوژه رسانه ها شد. دیدن زندگی وزیر سابق افغانستان جالب است. وزیر سابق افغانستان دو مدرک دانشگاهی دارد. وزیر سابق افغانستان اکنون پیک شده است.


وزیر سابق افغانستان با دو مدرک کارشناسی ارشد مهندسی از دانشگاه آکسفورد در حال تحویل پیتزا در آلمان مشاهده شد. گفته می‌شود او در حال حاضر مشغول کار در زمینه تحویل غذا در آلمان است.

 احمدشاه سادات، وزیر سابق مخابرات و فناوری افغانستان، هنگامی که با دوچرخه قصد در حال رساندن پیتزا بود در شهر لایپزیگ آلمان توسط یک روزنامه نگار محلی مشاهده شد.

وزیر سابق پس از تمام شدن پول خود به این کار مشغول شده است. سادات گفته داستان او باید کاتالیزوری برای تغییر شیوه زندگی افراد عالی رتبه در آسیا و جهان عرب باشد.

(عکس)

(عکس)

(عکس)