تیم امنیتی طالبان ترسناک هستند. مردم از تیم امنیتی طالبان می ترسند. تیم امنیتی طالبان در همه جای افغانستان حضور دارند. تیم امنیتی طالبان ایجاد رعب و وحشت کردند.


تیم امنیتی طالبان در فرودگاه قندهار حضور دارند. تیپ عجیب تیم امنیتی طالبان سوژه فضای مجازی شد.