با روی کار آمدن طالبان دلهره زنان افغانی زیاد شد. طالبان گفته که زنان افغانی آزادانه میتوانند به امور خود بپردازند. ترس و دلهره باعث فرار بسیاری از زنان افغانی شده است.


مجله فرانسوی شارلی ابدو کاریکاتوری با موضوع ورود شماری از زنان افغانی به فرانسه منتشر کرده است.

 

"بانوان افغانی، به کشور زن‌کشی و مزاحمت خیابانی خوش آمدید"