به گزارش پارس نیوز، 

یکی از صاحبدلان که اهل دل و باطن بود، وقتی که این دستور شنید، خروش و فریاد از دل آورد.

از او پرسیدند: این خروش برای چه بود؟

در پاسخ گفت: (درجات مقام بندگان در درگاه خداوند بزرگ نیز همین گونه است.)

(آن کسی که در اطاعتش سستی و کوتاهی کند، پاداش کمتری دارد ولی آن کی که جدی و پرتلاش باشد، پاداش فراوانی می برد.)

دو بامداد گر آید کسی به خدمت شاه           سیم هر آینه در وی کند بلطف نگاه

مهتری در بول فرمان است                                   ترک فرمان دلیل حرمان است

هر که سیمای راستان دارد                                        سر خدمت بر آستان دارد