به گزارش پارس نیوز، مقررشدهیات رئیسه ورئیس کمیته نظارت برانتخابات خانه احزاب هرگونه تغییروجابجایى که درجزئیات برنامه لازم بوداختیارانجام آنراداشته باشند. همچنین دراین جلسه مقررشد هرسه فراکسیون خانه احزاب دربحث هاى مربوط به همایش به تعداد وزمان مساوى فرصت ارایه نقطه نظرات خودراداشته باشند. ترتیبات تعیین نمایندفراکسیون براى ارایه بحث بعهده خودفراکسیون ها وسازوکاردرون مجموعه خودشان خواهدبود. لازم بذکراست درروزیازده مهردرمحل تالارهمایش هاى وزارت کشورهمایش فصلى خانه احزاب ایران باعنوان نقش احزاب درانتخابات مجلس شوراى اسلامى برگزارخواهدشد. دراین همایش علاوه بردبیرکل ها واعضاى شوراى مرکزى احزاب وتشکل هاى سیاسى ازمسئولین قواى سه گانه وشوراى نگهبان وفراکسیون هاى مجلس شوراى اسلامى همچنین شخصیت هاى علمى ودانشگاهى نیزشرکت وبه ارایه نقطه نظرات خود درقالب میزگردخواهندپرداخت.