به گزارش پارس ، جهانگیر کرمی، دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و کارشناس روسیه و اوراسیا در گفتگویی با خبرآنلاین پیرامون ماهیت پروژه ارسال موشک های اس۳۰۰ و در پاسخ به سوالی پیرامون ماهیت و سطح حمایت روسیه از دولت بشار اسد می گوید: آنچه که سوریه را برای روسیه مهم می سازد نه مخالفت و یا مقاومت آن در مقابل اسراییل است. روسیه به روابط با اسراییل و سوریه به عنوان دو موضوع نسبتاً جدا از هم نگاه می کند و تلاش می کند که این رابطه با هم متعارض نباشد. چون رابطه با اسراییل، رابطه با جمعیت ۱ میلیونی روس تبار و در عین حال یک بازار تجاری و در عین حال حتی مجموعه ای از پشتوانه های مذهبی ارتدوکسی نیز به نوعی هست. کمااینکه برخی از اماکن مقدس ارتدوکس ها در سرزمین های اشغالی قرار دارد.
کرمی می افزاید: اما روابط با سوریه، روابطی ژئواستراتژیک است و این ژئواستراتژیک بودن روابط با سوریه از قضا نسبتی با رابطه با اسراییل ندارد، بلکه این نسبت عمدتاً در ارتباط با غرب و جریان های اسلامگرای رادیکال، ترکیه و در ارتباط با موقعیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران است. به این معنا که از نگاه روسیه، یک سوریۀ مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و به عنوان ادامه نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در حوزه عربی اسراییلی تا حوزۀ مدیترانه، فرصتی برای روسیه است تا در مقابل یک جبهۀ عربی-غربی-ترکیه ای و در مقابل یک جریان روزافزون رادیکالیسم عربی-اسلامی مقاومت کند.
از نگاه روسها جبهۀ عربی-غربی و ترکیه تهدیداتی هستند که منافع روسیه را در خاورمیانه و حتی در مراحل بعدتر در قفقاز به خطرمی اندازند و در اینجا سوریه و جمهوری اسلامی ایران به عنوان همکاران و متحدانی هستند که می توانند این جریان ضدروسیه ای را کنترل کنند.
این کارشناس مسائل روسیه بیان می دارد: همیت سوریه برای روسیه به گونه ای است که برای حفظ آن تلاش می کند از هر اقدامی استفاده کند از تحرکات سیاسی در نهادهای بین المللی، در شورای امنیت سازمان ملل گرفته تا اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و نظامی در صحنۀ جنگ داخل سوریه. باید در این چهارچوب به موضوع نگریست.