به گزارش پارس نیوز، 

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: فردا بودجه توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه می شود. هرسال کمیسیون تلفیق خودش را سرگرم تصویب تبصره ها می کند درحالی که دو سوم بودجه مملکت بودجه شرکتها و یک سوم آن در ردیف هاست؛ نمایندگان باید برای این دو موضوع بیشتر توجه کنند.

وی در ادامه آورده است: امسال مراقبت کنیم دولت باز مجلس را سرکار نگذارد.