پارس به نقل از کیهان: آتلانتیکو از قول تییری کویل استاد اقتصاد دانشگاه پاریس نوشت: تحریم های اعمال شده غرب علیه ایران تأثیرگذار نبوده و از این نظر، غربی ها سخت اشتباه کردند، زیرا مجازات ها حتی به بیشتر شدن عزم ایران در ادامه این مسیر انجامیده و سبب تقویت مواضع تندروهای این کشور شده است.
وی اضافه می کند: برنامه هسته ای در ایران موضوع اجماعی است که از حس ملی گرایی ایرانیان ناشی می شود و حتی اگر کشور در فشار قرار دارد، اما مردم از سیاست هسته ای حمایت می کنند.