به گزارش پارس نیوز، 

سید احسان قاضی زاده هاشمیدر خصوص عملکرد دستگاه ها در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: در ۲ روز گذشته از آقایان رحمانی فضلی وزیر کشور و فتاح رئیس کمیته امداد به صورت حضوری تشکر کردم.

نماینده مردم فریمان در مجلس ادامه داد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان در وزارت کشور و کمیته امداد به طور کامل اجرایی شده است و این دو دستگاه به دنبال مستثنی کردن برخی افراد و مجوز گرفتن برای ابقای بازنشستگان نبودند.

به گزارش مهر، فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی طراح طرح مجلس برای اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان است که پس از تصویب آن نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این قانون را برعهده دارد.