پرویز سروری عضو سابق شورای شهر تهران در گفت و گو با پارس در مورد عملکرد ضعیف شهرداری و شورای شهر گفت: شورای جدید به علت عدم خروجی هر موضوع بی خاصیتی را بنر کرده و بزرگ نمایی می کنند. خیلی خوب است که یک نگاه به عملکرد قریب به دوساله خود بیاندازند و ببنند در حوزه حمل و نقل، ترافیک، کاهش آلودگی هوا و بافت فرسوده ی شهر چه کرده اند؟

سروری ادامه داد: تفاوت عمده ای است بین کسانی که سیاسی کاری را برای پیش برد اهداف خود انخاب کرده اند و افرادی که با مدیریت انقلابی خدماتی جهادی ارئه داده اند. هرچه از زمان شروع به کار شورای شهر دوره جدید می گذرد، فضای شفاف تری برای ارزیابی دقیق مردم از عملکرد ضعیف شورا علی رغم موج های تبلیغاتی و جنگ روانی پیش روی مردم قرار می گیرد.

عضو سابق شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: لیستی که امروز در شورای شهر تهران به پیروزی رسیده، لیستی سیاسی از شرکت سهامی است که به دنبال سهم و سیاسی کاری به نفع منافع خود هستند. نگاه به شهر نگاهی دلسوزانه و خردمندانه نیست به جای اینکه نگران مردم باشند نگران سهم و منافعه خود می باشند. تنها دل مشغولی شورا نشاندن شهرداری برمنصب است که از سبک و سیاق خودشان باشد .

پرویز سروری درآخر افزود: 14 سال مدیرت شهر به دست نیروهای انتقلابی نشان داد که ارائه خدماتی در شأن مردم شدنی است و اگر شورای شهر تهران نگاه سیاسی خود را کنار بگذارد و رأس همه امور را رضایتمندی مردم قرار دهد، می تواند خدماتی را ارائه کند که درحق مردم جفا نشده باشد. امروز شهر تهران نیازمند یک شهرداری است با نگاهی انقلابی و حرکتی جهادی، که سابقه ای روشن در موضع خدمات شهری داشته باشد زیرا این شهر نیازمند به خلاقیت، ابتکار و نوآوریست .