به گزارش پارس ، مرتضی طلایی فهرست نهایی" ایران سربلند - تهران سرافراز" را برای انتخابات شورای شهر تهران معرفی کرد.

فهرست انتخاباتی ۳۰ نفره" ایران سرافراز - تهران سربلند" برای انتخابات شورای شهر تهران را اعلام کرد.