به گزارش پارس نیوز، 

مهدی سنایی سفیر کشورمان در روسیه درپستی توئیتری نوشت: برگزاری مانور بزرگ و مشترک روسیه و چین از یک سو و چاره جویی اروپا برای کاهش وابستگی به آمریکا از سوی دیگر، گویای شکل‌گیری نظام چندقطبی در عرصه جهانی است.

در این شرایط توازن در سیاست خارجی، سیاست نگاه به شرق و منطقه‌گرایی در برنامه ریزی بلندمدت از اولیت برخوردار است.

مهدی سنایی