به گزارش پارس نیوز، 

آشنا: دوپسردارم اولی مهندسی عمران شریف وارشد حمل ونقل امیرکبیر؛هر دوبدون سهمیه؛عقدکرده وبه دنبال ادامه تحصیل.دومی کلاس یازدهم ریاضی.