به گزارش پارس نیوز، 

 

هلاکت سه نفر از اشرار مسلح در دلگان/ عکس