به گزارش پارس نیوز، 
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)
بارش برف بهاری در آمریکا (عکس)

منبع: مهر