تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است؛

/////////

/////////

/////////

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

/////////

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

از پشت پرده انصراف نجفی از وزارت آموزش و پرورش تا

از پشت پرده انصراف نجفی از وزارت آموزش و پرورش تا

از پشت پرده انصراف نجفی از وزارت آموزش و پرورش تا

از پشت پرده انصراف نجفی از وزارت آموزش و پرورش تا

از پشت پرده انصراف نجفی از وزارت آموزش و پرورش تا

از پشت پرده انصراف نجفی از وزارت آموزش و پرورش تا

از پشت پرده انصراف نجفی از وزارت آموزش و پرورش تا

از پشت پرده انصراف نجفی از وزارت آموزش و پرورش تا

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سوم آبان

/////////

/////////