به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ دادگاه تجدید نظر مصر حکم زندان صادر شده درباره" سامح فهمی" وزیر سابق نفت مصر را در پرونده صدور گاز به اسرائیل باطل اعلام کرد.

بر اساس حکم این دادگاه قرار است جلسه رسیدگی به اتهام وی بار دیگر تشکیل شود.