به گزارش پارس به نقل از تسنیم، دادگاه رسیدگی به پرونده‌های مدیران مسئول روزنامه روزان و ماهنامه حمل و نقل، امروز (یکشنبه) در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، پرونده روزنامه روزان با شکایت مدعی العموم مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام تشکیل شده است که هیات منصفه مطبوعات پس از استماع کیفرخواست و دفاعیات متهم، مدیر مسئول این روزنامه را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

پرونده ماهنامه حمل و نقل در ارتباط با اختلاف صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه تشکیل شده بود که هیات منصفه مطبوعات، مدیر مسئول را مجرم نشناخت.