آیت الله هاشمی تشریح کرد ؛ یهودی ها و صهیونیست ها پیش قراولان رباخواران دنیا

نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی در محل دانشگاه تهران برگزار شد .

آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و خطیب موقت جمعه تهران در خطبه اول نماز جمعه و در بخش مربوط به مسائل اقتصادی اظهار داشت : تا آنجایی که تاریخ نشان می‏دهد ، از زمانی که دنیا تاریخ دارد ، یهودی هاپیش‏قراول رباخواری در دنیا بوده ‏اند. در کلمات حضرت عیسی(ع) وقتی که باسران یهود مبارزه و با آنها خطاب هایی می‏کند ، حالت مادّه‏پرستی و پول دوستی‏آنها را می‏ توانید ببینید.

وی با اشاره به دوران اخیر گفت : به دوران سرمایه‏داری و تجارت های‏بین‏المللی دوران اخیر می‏آییم که در حقیقت ، اقتصاد بر همه زندگی انسان هاحاکم بوده و هست ؛ و به سراغ صهیونیست ها می‏رویم. آقایان! قطعنامه اوّلین‏کنگره صهیونیست ها را ببینید ، و اساسنامه باند خطرناک را در کتاب هایی که‏درباره اسرائیل نوشته‏اند ، ببینید. در اکثر این نوشته‏ها ، وقتی که به صهیونیستم‏پرداخته‏اند، این مطلب آمده که یکی از اصول حرکت اینها این است که تامی‏توانند اموال و تسلیحات دنیا را تصرّف کنند ، و از طریق اقتصاد و قدرت‏اقتصادی در سیاست دنیا اخلال کنند ، و روی گرده نیروهای مردمی در هر جای‏دنیا - برای اعمال اغراضشان - فشار بیاورند.