رخ نمائی قابل فهم!

تیر ماه سال گذشته و یک ماه بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ذیل مقاله «ماجرای هاشمی» نوشتم:

به اقتفای ناکامی شخصی هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری و ناتمام ماندن پروژه تصاحب ساختمان پاستور و به اعتبار کامیابی هاشمی در ترمیم پایگاه اجتماعی اش از طریق دو گانه «مظلوم نمائی و منجی نمائی» علی القاعده گام و اهتمام نوین هاشمی بازگشت مجدد به کرسی ریاست مجلس خبرگان است!

(ماجرای هاشمی ـ http://sokhand.blogspot.com/2013/07/blog-post_21.html)

یک سال بعد از آن اکنون و بالاخره هاشمی رفسنجانی، با کرشمه ای معنادار مبنی بر «اصلحیت خود برای نشستن بر صندلی ریاست خبرگان» در اقدامی بدیهی، قابل فهم و قابل توقع و طبیعی که انتظارش امری دور از ذهن و سخت نبود خیز خود برای تصاحب کرسی ریاست مجلس خبرگان را اعلام کرد!

این انتخابات پرده ای جدید از بازی قدرت هاشمی و متحدانش در سپهر سیاسی ایران است.

در این مورد بمرور بیشتر خواهم نوشت.