از بس در این فضای رسانه ای دروغ و شایعه گفته و نوشته شده، دیگه به هیچ خبری نمیشه اعتماد کرد. اپوزیسیون خبرهای رسمی حکومت رو قبول نمی کنه، خوب از این طرف هم اطمینان و اعتمادی به خبرهای اپوزیسیون نیست.

چند روزه اینترنت رو پر کردن از دروغ درباره اعدام یک بیگناه؟! به اتهام توهین به یونس پیامبر! کار رو به جایی رسوندند که از یک آدم متجاوز هم دارن دفاع می کنند. به چه قیمتی؟

خوب همین کارها رو می کنید که نمیشه به ادعاهای شما اطمینان کرد. حتی اگه راست هم بگین، باید به شما شک کرد.