گفت: رئیس‌جمهور تحت فشار افکار عمومی و اعتراض همگانی، طی سخنانی در هیئت دولت سعی کرد اظهارات اهانت آمیز خود علیه منتقدان را توجیه کند.
گفتم: مگر آن اظهارات قابل توجیه است؟
گفت: ایشان گفته است منظورش منتقدان و مخالفان نبوده است!
گفتم: پس منظورشان کی بوده؟!
گفت: چه عرض کنم؟!
گفتم: یک خبرنگار تازه کار نوشته بود؛ شخصی که نمی‌خواست نامش فاش شود، مطلبی گفت که حاضر نبود منتشر شود!