به گزارش پارس به نقل از فارس، قدوره فارس رئیس باشگاه فلسطینی " الاسیر" اعلام کرد: ۲۶ اسیر فلسطینی در زندانهای النقب و عوفر در فلسطین اشغالی به اعتصاب غذای سایر اسیران فلسطینی ملحق شدند. این اسیران جزء آن دسته از شهروندان فلسطینی هستند که به اصطلاح در " بازداشت موقت" به سرمی برند.

رژیم  اسرائیل  شماری  شهروندان فلسطینی را ابتدا  به طور موقت بازداشت و سپس آنها را محاکمه و به زندان محکوم می کند. شمار زیادی از این اسیران فلسطینی از سالها پیش بدون محاکمه در بازداشت موقت به سرمی برند.

قدوره فارس گفت: اسیران فلسطینی که به اعتصاب کنندگان در زندان النقب ملحق شدند، جزء اسیرانی هستند که در بازداشت موقت به سرمی برند. تعدادی از آنها نیز  اسیران سالخورده فلسطینی هستند که اعتصاب غذای آنها یک روزه خواهد بود. درهمین حال، سایر اسیران فلسطینی در زندان عوفر به اعتصاب غذای نامحدود پیوسته اند.

اسیران فلسطینی از یک هفته پیش برای پایان دادن به بازداشت موقت خود با شعار انقلاب آزادی و کرامت دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.