صبحی که با همکلاسیها شروع می شوم
شک ندارم بر من مبارک است
صحبت از امتحان فردا و مشق شب و تقلب و...دیگر نیست.
حالا حرف های ما،بوی کار و دغدغه های زندگی و بچه و....ست و چاشنی آن همچنان خنده ها و عاشقانه های کودکی.
حالا یک روز کاری خوب را شروع کردم از بس گل شنیدم ازلب گلاب دان رفقای جان.