نَفسی که متقاعد شده باشد، خدمتگزار خداوند است، به کسی آسیب نمی رساند شری راما کریشنا