زود بزرگ نشو مادر...
زود بزرگ نشو ... آرام آرام پیش برو ، آن سوی سن وسال هیچ خبری نیست گلم.
هرچه جلوتر می روی همه چیز تـندتر از تو قدم بر می دارد.
آنجا که عمر وزن می گیرد دنیا به قدری سبک می شود که هیچ هیجانی برای پیمودنش نخواهی داشت.
من نه بهشت می خواهم نه آسمان و نه زمین...
بهشت من ، زمین و زمان من ، نفس های آرام توست؛
و من دست تو را میگیرم تا به فردای انسانیت برسانم، که این رسالت من است.
پ.ن: عکس در بهار نودو هفت به یادگار ماند .