با این عکس که دیدنش همیشه خوشحالم مى کنه چون یاد آور روزهاى خوش در جشنواره ى فجر پارسال بود مى خوام از تون تشکر کنم