تو طلوع صبحی به هر شب تارم تولدت مبارک است، به من و تو و ما.