اشی جانم تولدت مبارک. سال درخشانی خواهد بود این چهل سالگی برای تو.