وی نوشت:«تمام مى شود
هر غمى،
همچون
شادیهاى بزرگ!
جهانى در گذر
با آب و آتشى بزرگ
با طوفان و خاکى وسیع
مى لرزد تمام ستونهاى فراز
هیچ تمدنى تا ابد نماند
و هیچ شکوهى جاودان!
جز عشق،
که پایانى ندارد
..............
٩٨/١/٢٧
#معصومه_کریمی »