پشت درِ بسته نخواهد ماند
آنکه ایمانش را از دست نداده است
رستگار خواهد شد
شاید امروز نشود
ولى امید به زندگى،
راه را هموار خواهد کرد
..................
#معصومه_کریمی