به چشم هایش نگاه کن
در انتهایش شاید
صدای شیهه ی اسبی را بشنوی ، والعادیاتَ ضَبحا
شاید سواری که کمین شکاریست
شاید پیرمردی که به دریا مینگرد
و خاطرات معشوقه ی چشم ابیش را مرور میکند
به چشم هایش نگاه کن
و پلک نزن
او خودِ نهایت است
#شیواطاهری
#زن