فکر میکنم رفتن به استادیوم و امثال اون ، هیچ جای دنیا ( غیر ایران ) برای دختران آرزویی به حساب نیاد