حضرت امام سجاد (ع) میفرمایند: انسان مومن پنج نشانه دارد:
1. پرهیز از گناه در خلوت
2. صدقه دادن در هنگام تنگدستی
3. شکیبایی در وقت مصیبت
4. بردباری در حال خشم
5. و راستگویی به هنگام ترس
#الخصال‌ج۱ص۲۶۹
کدام خصلت رو ما داریم