دلم کباب شد ... سحر را هم فراموش میکنیم مثل هزاران نفر دیگه که فراموششان کردیم... اما فراموش نمکنیم برابرى حقوق زن و مرد را... بدون شک تاریخ بر بى غیرتى ما تُف میندازد..