دو سال گذشت از فیلمبرداری سریال ۸۷ متر...

دو سال کار کردن کنار استاد کیانوش عیاری بی بدیل... جناب عیاری

عیار شما استاد، قابل قیاس با هیچ اتفاق مبارکی در سینما و تلویزیون نیست.. بی شک کار کردن در کنار شما ارزوی تمام هنرمندان است.

خوشحالم دو سال به چشم دوستان، کم کار بودم و کنار شما یاد میگرفتم سینما به داد و فریاد و اغراق در بازیگری نیست... نیازی به لابی و ... نیست، به نمایش لباس و ... نیست.

بازیگری همان چیزی ست که شما در پلان به پلان برای ما دیکته میکنید. خوشحالم با تمام فشارهای مالی ، یک تیم بعد از دوساا هنوز با لبخند کنار شما زندگی میکنند و‌یاد میگیریند.

من با افتخار، شاگرد شما هستم. با افتخار.

( کیانوش عیاری کارگردان

تنوره دیو ، شبح کژدم، آن‌سوی آتش ، روز باشکوه ، دو نیمه سیب ، آبادانی‌ها، شاخ گاو ، بودن یا نبودن

بیدار شو آرزو ، خانه پدری ، کاناپه

سریال دکتر قریب و ... می باشد)

رکوردار‌فیلم های توقیفی از طرف کسانی که ایشان محبوبت ترین‌کارگردانشان محسوب میشوند)