هرکسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست، اسرار من

مولانا