من در سال ١٣٧١ در سریال امام علی به نقش مریم دختر عثمان