از فکر کردن به تو و خاطراتت نیمروی امروز، دوباره جزغاله شد.

عکس: صنم رحمانی