به یاد داشته باشید، که اگر بر رفتار ناپسند کسی متمرکز می شوید، به این دلیل است که خودتان آن ویژگی را دارید. معمولا دشوارترین واژه ها در رابـطه با رویــدادهایـی است که گمان می کنیم در آنها به ما ظلم شده است. منیّـت ما مقاومــت می کند و نمی خواهد آن جنـبه ها را بپــذیریـم، زیرا در این صورت دیگر نمی توانیم دیگران را مقصر بدانیم. دو راهب در مسیــر خانه، به کنــار رود پر خروشـی می رسـند. آنجا زن جوانی را می بینند که نمی تواند از رود عبور کند. یکی از راهب ها آن زن را بغل می کند تا از آب رد کند و در آن سوی رود خانه بر زمین می گذارد. سپس آن دو به راه خود ادامه می دهند. پس از مدتی، راهبی که به تنهایی از رود گذشته بود، دیگر نـمی تواند خودداری کند و به ســرزنش برادرش پرداخــته، می گوید: «می دانی که دست زدن به زنان خلاف قواعد و قوانین ماست، تو سوگند مقدسمان را زیر پا گذاشـتی!» راهب دیگر در پاسخ می گوید: «من آن زن را در آن سـوی رود رها کردم، آیا تو هنوز او را حمل می کنی؟!» هنگامی که به زخم های کهنه می چسبید، مسیر زندگی را با کوله باری سنگین طی می کنید. . . دبی فورد . کتاب نیمه تاریک وجود. . عکس : نیما ( پسرم ) مرسی عشقم از نگاه زیبات