به نظرتون منظورش چیه داره این جورى نگاه مى کنه؟#سفر #مجسمه#گردشگرى