وی نوشت: #این#بچه به یک خونه ویک خانواده مهربون نیاز داره لطفاً در صورت امکان کمکش کنید.