یکی از تفریحات من ساعتها گشتن توی شهر کتاب و ورق زدن کتابهاست.. هیچوقت هم دلم نمیاد دست خالی بیام بیرون.. امسال خودمو تنبیه کردم، گفتم تا همه کتابای کتابخونمو نخونم کتاب نمی خرم ( مگر در صورت لزوم) .. خوب تا اینجای سال مشغول کار و تحقیق و تمرین روی یه سری فیلمنامه و خوندن چند تا نمایشنامه و گوش کردن کتاب صوتی و دیدن افراطی سریال «دکتر هو» و البته مشغول مقداری تنبلی و کمی بی انگیزگی و دچار قدری چشم درد بودم.. دیگه وقتشه یه قدم دیگه به سمت جلو بردارم.. «تغییر» و همزمان با «هویت» «میلان کوندرا» شروع می کنم.. هر کی دوست داره با من همراه شه و بعد از خوندن این کتاب زیر همین پست با هم گپ بزنیم ..