به گزارش پارس نیوز، 

نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت: روزهای سخت دوام نمی آورند اما انسانهای سخت چرا.... .

ادالدال