ای مادرما! ایرانم! جان زخمی تو، در کدام روز هفته التیام خواهد یافت؟ چشمان ما به راه عافیت تو سفید شد؛ ای ما نثار عافیت تو! پ.ن.از استاد محمود دولت آبادی