به گزارش پارس ، به نقل ازمهر، مرد گربه نما، شیطان زنده و صدها شکل و شمایل دیگر. اگر تا قبل از این اعتیاد به عمل های زیبایی درد برخی کشورها بود و خیلی ها با تصور زشت بودن سراغ جراحی های مختلف می رفتند حالا در کشورهای مختلف تلاش برای زشت کردن و ترسناک شدن در حال گسترش است!

نمونه اش مردی با نام مستعار کین توبال است که خودش را با کلی عمل و خالکوبی به شکل شیطان درآورده است. کین توبال برای زشت کردن خود هر چه می توانسته هزینه کرده است. با عمل جراحی دو برآمدگی مانند شاخ در دو طرف پیشانی او قرار گرفته اند، دو دندان نیش بلندتر از حالت عادی برای خودش دست و پا کرده و چشم های قرمزش هم به تازگی حالت مورب پیدا کرده است. قیافه او به شکلی درآمده که بچه ها در خیابان از او می ترسند. اما او تنها کسی که در دنیا اکنون دست به چنین کارهایی می زند نیست. این مرد اصالتا کلمبیایی است و برخی رسانه های عربی گفته اند رفت و آمدش در خیابان های انگلیس در شب ممنوع شده است.

اصطلاح Body modification در حال حاضر برای همین آدمها استفاده می شود. آنچه به تغییر بدن مشهور شده مجموعه ای از عمل جراحی، خالکوبی و کارهای دیگر است که شخص را به شکل دیگری درآورد. در اکثر موارد وضعیت به طوری پیش می رود که این آدمها که مشکلات روانی هم دارند دیگر شخص متفاوتی و غیر قابل شناسایی برای اطرافیان شان می شوند. عمل ها و خالکوبی های صورت گرفته روی این افراد طوری است که دیگر بازگشت آنها به شکل عادی تقریباً ممکن است.