پانزده خرداد در عین حالی که مصیبت بود لکن مبارک بود برای ملت که منتهی شد به یک امر بزرگی و آن استقلال کشور و ازادی برای همه مملکت.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ۱۵ خرداد♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

پانزده خرداد یک نقطه عطفی است در تاریخ کشور ما که از همان وقت،
شروع به فعالیت سیاسی شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ۱۵ خرداد♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

قیام پانزده خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و افسانه ها و افسون ها را باطل کرد.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ۱۵ خرداد♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

درود بر عاشورا، درود بر « پانزده خرداد» و « بیست و دوم بهمن» درود بر ایام اللّه و بر ملت شریف و ارزشمند ایران

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ۱۵ خرداد♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

پانزده خرداد مبدأ نهضت اسلامی ایران است.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ۱۵ خرداد♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

با فرا رسیدن پانزده خرداد خاطره غم انگیز و حماسه آفرین این روز تاریخی تجدید می شود… من روز پانزده خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام می کنم

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ۱۵ خرداد♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ملت بزرگ ایران، سالروز پانزده خرداد را که یوم اللّه است زنده نگه می دارد

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ۱۵ خرداد♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

در حقیقت دستاورد نهضت پانزده خرداد ۴۲ پیروزی بیست و دوم بهمن ۵۷ بود.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ۱۵ خرداد♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

قیام پانزده خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و افسانه ها و افسون ها را باطل کرد.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ۱۵ خرداد♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

اولین و مهمترین فصل خونین مبارزه در عاشورای پانزده خرداد رقم خورد.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ۱۵ خرداد♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

پانزده خرداد یک مصیبتی بود برای ملت ما، لکن مبدأ جنبش بود.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ۱۵ خرداد♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

پانزده خرداد در عین حالی که مصیبت بود لکن مبارک بود برای ملت که منتهی شد به یک امر بزرگی
و آن استقلال کشور و ازادی برای همه مملکت.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ۱۵ خرداد♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

پانزده خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدائیت اسلام و راهنمایی روحانیت.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس ۱۵ خرداد♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

پانزده خرداد یک نقطه عطفی است در تاریخ کشور ما که از همان وقت،
شروع به فعالیت سیاسی شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند.

منبع: smsing. blogfa. com