به گزارش پارس ، به نقل ازخبرنو، اشتباه نکنید، این دیگر عکسی از نقشه اپل نیست، بلکه جاده ای واقعی در نروژ است که جاده اقیانوس اطلس نام دارد. این جاده هشت کیلومتری پرانحنا، در طی مراحل ساختش ۱۲ توفان را از سرگذرانده است و حالا هم امواج خشم آلود دریا، گاه سطحش را نوازش می کنند.
این چاده بخشی از جاده شماره ۶۴ نروژ است و مرکب از چند روگذر و هفت پل است. این جاده جاذبه زیادی برای راننده ها و موتورسوارها دارد.