به گزارش پارس به نقل از مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

نصرالدین در مجلسی گفت: قدرت من از زمان جوانی تا اکنون که پیر شده ام هیچ تفاوتی نکرده است. پرسیدند: مگر می شود قدرت جوانی با قدرت پیری برابر باشد؟ گفت: چرا نشود در خانه ما یک آسیاب سنگی است که من در ایام جوانی نمی توانستم آن را بلند کنم اکنون هم نمی توانم پس قدرت من تغییری نکرده است.
« مطایبات ملانصرالدین»