نماز کودک افغانی در تصویر دیده می شود. نماز کودک افغانی در گوشه ای از خیابان است. نماز کودک افغانی در حالیست که طالبان کابل را به تصرف در آورده است.


تصویری از نماز و آرامش کودک افغانستانی را در هیاهوی خیابان های کابل می بینید.

منبع: میزان